لیبل دایره مات

قطر دایره ( 10 تا 249 میلیمتر)*
تعداد برگ (حداقل 6)*

صورتحساب